Country

portugal

Portugal

int ill flag portugal.en

Company: Iberpump Ltda

Address: Rua Heróis da Guerra
Peninsular, nº10, 2º
P-2600-152 VILA FRANCA DE XIRA

Tel +351 910 530 550

E-mail: geral@iberpump.pt

Website: http://www.iberpump.pt

Other:

关于Tapflo. Tapflo集团位于瑞典,是一个独立的家族企业。我们专业制造气动隔膜泵,离心泵和其他工业设备。 在全球28个国家设有子公司,30多个国家拥有独立的经销商,旨在为全球用户提供优质的产品和服务。