Country

belgium

Belgium

flagbelg.en

Company name DOEDIJNS CONTROLS B.V. (DCV)

Address Australieweg 10 A
9407 TE Assen
THE NETHERLANDS

Tel +31 592 40 50 70
Fax +31 592 40 55 70

E-mail info@doedijnscontrols.com

Website www.doedijnscontrols.com

Other

关于Tapflo. Tapflo集团位于瑞典,是一个独立的家族企业。我们专业制造气动隔膜泵,离心泵和其他工业设备。 在全球28个国家设有子公司,30多个国家拥有独立的经销商,旨在为全球用户提供优质的产品和服务。